Lehrer

Unser Kollegium im Überblick

Kollegium 2015_2016

Kontaktaufnahme per E-Mail: v.nachname@ohmoor.de
(Umlaute: ae/oe/ue; keine Leerzeichen)

Beispiel bei Abe: b.abesser@ohmo…
Bei Problemen bitte hier melden.

Kürzel Name Klassenleitung / Tutor Fächer
Abe Abesser, B. S 1/2 Spo, Geo
Age Agethen, K. 8a Deu, The, Franz
And Anders, M. 5a Eng, Ges, His
Ao Alonso, D. 8b Mathe, Spa
Arn Arnold-Rieboldt, M. 10a Eng, Che
Arp Arp, C. Eth, Spo, Rel, Mus, Orch
Ass Asmus, J. 7e Deu, Ges, The
Ba Bautsch, C. S 1/2 Geo, Che, Tech
Bec Becker, N. Bio, Bgy, Eng, Spo, Nat
Bk Brauer-Kreft, O. 10b Mus, Franz, Flöten
Bl Büchel, K. 6a Bio, Spo, Mathe
Bln Blenner, M Eng, Mus
Bre Bremen, C. S 3/4 Mathe, Inf
Bu Bukow, M 10c Mathe, Phy
Büchel, A. Spo, Geo
Coh Cohrs-Ulbricht, T. Eng, Ges, His
Dac Danielczik, J. S 1/2 Eng, PGW
Deg Degenhardt, S. Eng, PGW, PSE, Wirt, Philo
Dpe Deppe, M. Mathe, Phy
Ein Einfeldt, S. S 3/4 Beauftragter Neue Medien / Bio, Bgy, Nat, Che, Chy, Tech, Mat
Els Elster, A. Eng, Spa, The
End Enders, R. 7c Deu, Eng, The, Drama
Erd Erdmann, D. Eng, Spo, Ges, PGW
Fre Frehe, K. Geo, Ges, Kunst
Fro Frohne, S. Ges, Deu, Geo
Ga Gatermann, S. S 1/2 Did. Leitung / Deu, Eng, Ges, PGW, His, PSE, Wirt
Gar Garbade, A. Eng, Bio, Bgy
Gei Geis, C. 6b Deu, Philo, The
Gna Gnann, C. 9a Eng, Geo, Ggy, The
Gro Groß, G. Eng, Geo, Ggy
Grü Grüneberg, M. S 1/2 Mathe, Phy
Gry Grymlas, K. Mat, Eng
Gs Gläser, M. Ges
Han Hansen-Magnusson, R. S 1/2 Eng, Bio, Bgy
Har Hartnagel, T. S 1/2 Spa, Spo
Hei Heinemeyer, K. Mus. Mathe, Chor
Her Hermann, T. S 3/4 Che, Bio
Hey Heyde, S. S 3/4 Eng, PGW, PSE, Wirt
Hfm Hoffmann, A. S 1/2 Kunst, PGW
Hip Hippe, J. Mus, Franz
Hrg Hargesheimer, J. 5b Eng, Sport
Hus Husemann, G. Eng, Bio,Nat
Hyn Heyn, M. 6c Deu, Spa
Jel Jellinghaus, A. S 3/4 PGW, Wirt, Eco
Jes Jessen, S. 5c Eng, Ges, His, Rel
Khl Kohl, D. Lat, Deu
Koh Kohfeldt, I. 10f Deu, Eng
Kop Kopetsch, A. Eng, PGW, PSE
Kp Küppers-Ruhkopf, J. Mus, Mat, Chor
Kra Kramer, I. Mus, Psych
Krz Kreutzfeldt, R. 10e Bio, Deu
Kur Kurth, S. 7a Deu, Mus, Spa
Lan Lang, S. Kunst, Deu
Lis Lischke, S. Eng, Ges, PGW, His
Luc Lucht, W. Eng, PGW, PSE
Mar Marinescu, I. S 3/4 Mathe, Info
Md Mende, M. S 1/2 Abt.leiter Oberstufe / Mat, Che, Info
Mey Meyer, B. 5d Deu, Eng
Mue Müller, A. Stellv. Schulleitung / Mat, Phy
Neu Neumann, K. Eng, Kunst, The, Spa
Nmn Neumann, K. 5e Eng, Spo
Nor Norde, M. 7f Mat, Phy
Ort Ortmann, R. Deu, Geo
Plz Pilzecker, K. Eng, PGW
Qui Quiram, K. 7d Sport, Deu
Rie Riedel, J. 5f Mat, Phy
Roh Rohde, R. 9c Eng, Spo, Tech
Rtj Rathje, B. Mat, Phy
Rut Ruten, T. Deu, Ges
Se Scheele, S. 7b Eng, Deu, PGW
Seg Seeger, N. Betreuung Ganztag / Deu, Spo
Sei Scheibner, I. 8c Mathe, Phy
Sey Seydel, N. 9d Eng, Geo
Sha Schamp, T. S 3/4 Rel, Kunst
Sis Sisolewsky, S. Bio, Spo
Sku Skuballa, J. Spa, Eng
Slr Scherler, P. S 3/4 Deu, Philo
Slü Schlüter, C. Lat, Ges
Snd Schneider, S. 6e Eng, Bio
Sta Stammen, A. Mathe, Phy
Ste Stefanski, J. 9f Deu, Ges
Sul Sulecki, J. Franz, PGW, The
Suz Schulze, Y. S 3/4 Che, Mat
Swe Schwer, B. 9e Spo, Franz
Swh Schweinhuber, J. Eng, PGW
Tau Taubert, T. S 1/2 Kunst, Ges, Med
Tel Teltemann, F. S 1/2 Lat, Bio
Tr Träbert, D. Abt.leiterin 5 – 7 / Deu, Ges
Vos Voß, T. 6f Deu, PGW, Ges
Vtr Vetter, T. S 1/2 Phy, Mathe
Wer Wermann, M. 8d Bio, Mathe
Wes Weßels, K. Bio, Rel
Zah Zahrte, A. S 3/4 Che, Chy, Geo, Ggy
Zie Zieger, F. 10d Abt.leiter 8 – 10 / Deu, Eng, Philo

Fotos:

Robert Homrich

Letzte Aktualisierung:

9. Juli 2017